RSS

Category Archives: ծես

ԹԹու դնենք՝ հարիսա ուտենք

ԹԹուդրիկ 2014 , Դպրոց-պարտեզ

ֆիլմում օգտագործվել են նաև Արմինե Աբրահամյանի լուսանկարնեը